Garden PUB Rosina (piváreň & pizzéria), Do Majera 13, 013 22 Rosina

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Vložte svoj text

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

- v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: "keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.";

- ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: "keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.";

- ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: "keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.";

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad vlastnoručne podpísaným listom zaslaným poštou na adresu HAMSIK Corporation, s.r.o., Zvolenská cesta 46, 974 05 Banská Bystrica alebo e-mailom na adrese office@hamsikwinery.com. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť na našu adresu HAMSIK Corporation, s.r.o., Zvolenská cesta 46, 974 05 Banská Bystrica najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím tejto 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru (poštovné, cena prepravy kuriérom a pod.) znášate Vy. Predávajúci upozorňuje, že tovar vrátený Predávajúcemu "na dobierku" nebude Predávajúcim prijatý.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

www.gardenpubrosina.sk, 041/598 32 19